St. Antonius, Nordholz

St. Antonius, kath.

Nordholz
Landkreis Neu-Ulm

Foto der Kirche St. Antonius in Nordholz